Data dodania

Ogłoszenia

2023.11.29: Dodatki za wybitne osiągnięcia dydaktyczne o których mowa w Zarządzeniu Nr 3 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. (RO/I/3/2023), zgodnie z §3 ust. 6 Regulaminu przyznawania dodatków za wybitne osiągnięcia dydaktyczne pracowników Politechniki Poznańskiej uzyskane w roku akademickim 2022/2023    
 

1. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych

 • Dr inż. Michał Malendowski (50%), Mgr inż. Wojciech Szymkuć (50%)
  Zajęcia w formie blokowej, z elementami Problem Based Learning, wspomagane formą Blended Learning. Realizacja założeń Problem Based Learning, m.in. poprzez odpowiednie zdefiniowanie problemów badawczych realizowanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Realizacja założeń Blended Learning, m.in. poprzez udostępnienie studentom wystąpień prelegentów konferencji pożarowej i późniejszą krytyczną dyskusję na ich temat w trakcie zajęć. 

    

 • Dr inż. Monika Siewczyńska
  Wykorzystanie na zajęciach autorskich skryptów (także w wersji elektronicznej na platformie eKursy): Building physics: excercises book oraz Revit for Builders - zgodnie z zasadami edukacji daltońskiej.

   

 • Dr inż. Tomasz Jeż
  Zajęcia wspomagane stroną internetową tajnikigeotechniki.pl; Wprowadzenie metod neurodydaktycznhych do procesu kształcenia; Warsztaty łamigłówkowe „Lamio-łepki”; Zastosowanie plansz (setki) wspomagającychaukę geotechniki; Konkursy dla studentów.    

 

2. Wyróżniające się działania popularyzujące naukę i kształcenie w PP

 • Dr hab. inż. Łukasz Rymaniak, prof. PP
  Organizacja sesji XXII Studenckiej Sesji Naukowej WILiT; Organizacja cyklu wykładów w PP dla Zespołu Szkół Mechanicznych.

   

 • Dr inż. Wojciech Cieślik
  Założenie i prowadzenie kanału YouTube – PUT Powertrain Lab, popularyzującego osiągnięcia naukowe i zajęcia dydaktyczne.

   

 • Mgr inż. Mateusz Jungst
  Udział w promocji Wydziału na wydarzeniach organizowanych w PP oraz poza Uczelnią, np. Salon Maturzystów, Dzień Nauki.
   

3. Opracowanie i uruchomienie międzynarodowych programów dydaktycznych, realizowanych z zagraniczną uczelnią

 • Dr inż. Tomasz Staśkiewicz
  Kierowanie projektem „Opracowanie i realizacja IMPK dla specjalistów z zakresu transportu szynowego", dofinansowanego przez NAWA w programie SPINAKER – opracowanie i wdrożenie metodyki oraz materiałów dydaktycznych dwóch międzynarodowych kursów dydaktycznych.

   

 • Dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP (50%), Dr inż. Marlena Kucz, prof. PP (50%)
  Modyfikacja programu studiów Budownictwo zrównoważone / SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING (I stopień studiów, w języku angielskim), zgodnie z zaleceniami "Study guide” wg wytycznych „Eunice”; Opracowanie konspektów oraz przygotowanie filmów na potrzeby MOOC (massive open online courses), w ramach współpracy „Eunice”.   


5. Wyróżniająca się forma prowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzona opiniami studentów w eAnkietach za dwa semestry roku akademickiego

 •  Dr inż. Janusz Dębiński 
   Wprowadzenie dodatkowej formy konsultacji ćwiczeń projektowych polegającej na dostępnych na platformie eKursy aktywności, pozwalających na asynchroniczny kontakt ze studentami; średnia ważona z dwóch semestrów: 4,90 (liczba ankiet 165).

 

 • Dr inż. Marta Galant-Gołębiewska
  Aktywizacja studentów poprzez umożliwienie umieszczania na platformie eKursy własnych notatek w określonym czasie po wykładzie; wzbogacenie treści kształcenia dedykowanym autorskim skryptem „Urządzenia symulacji lotu”; średnia ważona z dwóch semestrów: 4,94 (liczba ankiet 123).

 

 • Dr inż. Justyna Grzymisławska
  Wprowadzenie dodatkowej formy konsultacji ćwiczeń projektowych polegającej na dostępnych na platformie eKursy aktywności, pozwalających na asynchroniczny kontakt ze studentami; średnia ważona z dwóch semestrów: 4,92 (liczba ankiet 175).

 

 • Dr inż. Paweł Komorski
  Zastosowanie hybrydowego połączenia kilku metod nauczania akademickiego: Metoda Sokratesa (tzw. majeutyczna), Metoda problemowa (ang. Problem-Based Learning), Brain-storming oraz technika tzw. Kooperacyjnego uczenia się; średnia ważona z dwóch semestrów: 4,80 (liczba ankiet 48).

 

 • Dr inż. Jakub Kowalczyk
  W ramach kursu wykładów zajęcia wyjazdowe, gdzie mogą zapoznać się z omawianymi zagadnieniami w aspekcie praktycznym, włącznie z możliwością obsługi maszyn – pojazdy ciężarowe, HDS, koparka oraz koparko-ładowarka; zajęcia wyjazdowe z sędziami Wydziału Karnego w tym udział w rozprawach w rozprawach z zakresu prawa gospodarczego – rzeczywistych i symulowanych; wykorzystanie symulatora tachografu cyfrowego, na którym Studenci mogą odzwierciedlić trasy wyliczone w ramach zajęć ćwiczeniowych; Wprowadzenie do wykładów studiów przypadków w obszarze symulacji kar nakładanych na przedsiębiorstwa transportowe, dyspozytorów oraz kierowców – w oparciu o autorskie materiały oraz obowiązujące akty normatywne; średnia ważona z dwóch semestrów: 4,85 (liczba ankiet 183).

 

 • Dr inż. Marlena Kucz, prof. PP
  Włączenie wycieczek na targi BUDMA w ramy zajęć dla studentów z zagranicy; zajęcia warsztatowe – w ramach kursu Projektowanie Uniwersalne – na terenie campusu PP, z naciskiem na kompetencje społeczne; wprowadzenie pracy w podgrupach na zasadach Design Thinking, krótkie mini zadania angażujące studentów do pracy własnej; wykorzystanie własnego doświadczenia zawodowego do ilustracji omawianych na wykładach problemów; średnia ważona z dwóch semestrów: 4,90 (liczba ankiet 437).
   
 • Dr inż. Łukasz Polus
  Systematyczne konsultowanie ćwiczeń projektowych na platformie eKursy (lista komentarzy wzbogacona o linki odsyłające do miejsca projektu, którego dotyczy dany komentarz); włączenie do ćwiczeń projektowych demonstracji modeli numerycznych projektowanych rozwiązań oraz dokumentacji własnych z badań naukowych; średnia ważona z dwóch semestrów: 4,97 (liczba ankiet 121).

   
 • Dr hab. inż. Zbigniew Pozorski, prof. PP
  Połączenie wykładów teoretycznych (wytrzymałość materiałów) z praktycznym aspektem projektowania konstrukcji budowlanych, co jest możliwe dzięki bogatemu własnemu doświadczeniu zawodowemu – spotkania z ekspertami zewnętrznymi (budownictwo ogólne) oraz udział w wycieczkach do przedsiębiorstw budowlanych (budownictwo ogólne), dotyczących projektowania, produkcji materiałów budowlanych, wykonawstwa; średnia ważona z dwóch semestrów: 4,84 (liczba ankiet 92).


7. Twórczy udział w rozwoju studenckim i/lub doktoranckim

 • Mgr inż. Mateusz Motyl
  1 miejsce w kategorii „Railway” w Konkursie Konstrukcji Studenckich KOKOS 2023; 1 miejsce w klasyfikacji generalnej I edycji European Railway Challenge (Niemcy) – 1 miejsce w konkurencjach Niezawodność, Wymiany Źródła Zasilania, Auto Stop, Raport techniczny; 1 miejsce w klasyfikacji generalnej i tytuł Grand Champion 2023 w XII edycji Railway Challenge (Wielka Brytania).
   

9. Organizacja pierwszej edycji szkoły letniej, opracowanie i pierwsze uruchomienie studium podyplomowego lub kursu/szkolenia
 

 • Mgr inż. Wojciech Szymkuć
  Organizacja 18-godzinnego szkolenia Bocad dla studentów WILiT (15-31 maj 2023).
   
 • Prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha
  Pierwsze uruchomienie kursu dotyczącego certyfikacji systemów zasilanych wodorem (24.05-30.05.2023).   
   
 • Dr inż. Marcin Chybiński 
  Organizacja szkolenia dla studentów: „Akademia STEICO dla Politechniki Poznańskiej” (grudzień 2022).
   
 • Dr inż. Łukasz Polus
  Organizacja szkolenie z programu 3DTrussme do wymiarowanie kratownic drewnianych (październik 2022).
   

10. Uzyskanie wyróżnień i nagród w skali przynajmniej ogólnopolskiej przez studentów i/lub doktorantów za prace, których opiekunem naukowym (promotorem) był kandydat do nagrody
 

 • Dr inż. Barbara Ksit
  II miejsce w ogólnopolskim konkursie na pracę dyplomową dotycząca wykorzystania poliuretanów – praca magisterska, autorzy: Karolina Potaniec, Mateusz Białek; Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na pracę dyplomową dotycząca wykorzystania poliuretanów – praca inżynierska, Zuzanna Łopatka. 
   
 • Dr inż. Łukasz Polus
  I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Dyplom SIMUKIA”, na pracę dyplomową – praca magisterska, autor: Julia Strzelecka.
   
 • Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma (50%),  Dr inż. Magdalena Łasecka-Plura (50%)
  I miejsce w międzynarodowym konkursie o Nagrodę im. Jana Szmeltera dla mgr inż. Alirezy Tabrizikahou (doktorant); wrzesień 2023.
   
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka
  III miejsce w międzynarodowym konkursie o Nagrodę im. Jana Szmeltera dla mgr inż. Pauliny Stempin (doktorantka); wrzesień 2023.

   

11. Przyznanie projektu dydaktycznego obejmującego działania na rzecz poprawy jakości kształcenia lub podniesienie/rozszerzenie kompetencji albo zdobycie doświadczenia praktycznego studentów i/lub doktorantów, finansowanego w trybie konkursowym
 

 • Dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP
  Pozyskanie i kierowanie Międzynarodowym projektem dydaktycznym Co4Health, pt. „Competences in Healthy Building in Construction Professions”.

 

12. Opracowanie raportu samooceny na potrzeby akredytacji kierunku

 • Dr inż. Janusz Dębiński (50%), Dr inż. Justyna Grzymisławska (50%)
  Przygotowanie raportu dla KAUT (członek zespołu) – kierunek Budownictwo (wizytacja – listopad 2022).
   
PL