Data dodania

Strategia rozwoju

Misja

 

Przygotowywanie kadr oraz oddziaływanie na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez transfer innowacyjnej wiedzy, w obszarze szeroko rozumianej inżynierii lądowej i transportu, w oparciu o potencjał wynikający z prowadzonych badań naukowych i współpracy z gospodarką, z uwzględnieniem potrzeb regionalnych, krajowych, jak i międzynarodowych.

 

Wizja

 

Współkształtowanie, w obszarze kompetencji Wydziału, czyli szeroko rozumianej inżynierii lądowej i transportu, pozycji Politechniki Poznańskiej jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, dobrze rozpoznawalnego w Europie, liczącego się i poszukiwanego partnera uczelni zagranicznych, gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

 

Cele strategiczne

 

Misja i wizja Wydziału będą urzeczywistniane przez realizację następujących celów strategicznych:

 1. Kształcenie kadr przygotowujące do  pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, wdrażającym zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej
 2. Doskonalenie procesu kształcenia, w tym programu kształcenia, w obszarze aktualnych i przyszłościowych – innowacyjnych – kompetencji Wydziału
 3. Rozwijanie potencjału wdrożeniowego prac naukowych i badawczo-rozwojowych, z uwzględnieniem konieczności elastycznej  harmonizacji ich zakresów, wynikającej się z wyłaniających się potrzeb rynku i konieczności transferu wiedzy, dążąc do  uzyskania spójności tematycznej i problemowej oraz mając na uwadze efekt synergii
 4. Kształtowanie wizerunku Wydziału, jako jednostki dydaktycznej i naukowej otwartej na realizację wyzwań otaczającego  środowiska, w warunkach globalnej gospodarki oraz zajmującej wysoką pozycję w rankingach krajowych i  zagranicznych
 5. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej z zagranicznymi ośrodkami akademickimi i naukowo- badawczymi  prowadzącej do wymiany know-how, pracowników naukowych i studentów oraz realizacji wspólnych  projektów  badawczych
 6. Rozwój współpracy z otoczeniem gospodarczym w celu transferu wiedzy i wdrażania nowych rozwiązań do praktyki  gospodarczej
 7. Umacnianie więzi Wydziału ze środowiskiem lokalnym, tak aby wzmocnić innowacyjny i przedsiębiorczy potencjał regionu  Wielkopolski

Gwarancją efektywnego osiągania celów strategicznych Wydziału jest:

 • wysoki poziom kadry naukowej oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, dydaktycznych i  administracyjnych Wydziału
 • realizacja prac badawczo-rozwojowych w innowacyjnych i potrzebnych, z punktu widzenia społeczno-gospodarczego, obszarach
 • rozbudowa infrastruktury badawczej i dydaktycznej Wydziału, odzwierciedlająca najnowsze osiągnięcia techniczne
 • doskonalenie systemu zapewnienia jakości kształcenia
 • sprawny system zarządzania informacjami, zarówno pomiędzy interesariuszami wewnętrznymi (komunikacja pomiędzy  pracownikami oraz studentami), jak i interesariuszami zewnętrznymi (komunikacja z przedsiębiorstwami, jednostki  naukowymi, jednostkami administracyjnymi na szczeblu samorządowym i krajowym)

Wydział kształci studentów na trzech poziomach studiów, w języku polskim i angielskim, oraz na studiach podyplomowych i umożliwia zdobycie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych w ramach:

 • budownictwa zrównoważonego
 • inżynierii lądowej, w szczególności budownictwa drogowego, mostowego, kolejowego i kubaturowego
 • budowy i eksploatacji środków transportu lądowego i powietrznego
 • organizacji systemów transportowych ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego, szynowego i lotniczego
 • transportu niskoemisyjnego
PL