Data dodania

15.06.2022
PUBLICZNA OBRONA MGR DAWIDA GALLASA

Zgodnie z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669), Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej zawiadamia, że w dniu

27 czerwca 2022 roku o godz. 13.00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w budynku A-1 Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu, w sali 219

mgr Dawida GALLASA

na temat:

Ocena emisji związków szkodliwych dla wybranych pojazdów szynowych

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport


Promotor

  • prof. dr hab. inż. Jerzy MERKISZ – Politechnika Poznańska

Promotor pomocniczy

  • dr inż. Paweł DASZKIEWICZ – Politechnika Poznańska

Recenzenci

  • prof. dr hab. inż. Marianna JACYNA – Politechnika Warszawska
  • dr hab. inż. Zbigniew STĘPIEŃ, prof. INiG-PIB – Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

Z rozprawą doktorską oraz  opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2. Recenzje dostępne są również na stronie wydziałowej: https://wilit.put.poznan.pl/doktoraty

PL