Data dodania

25.04.2022
PUBLICZNA OBRONA MGR INŻ. BARTŁOMIEJA MONCZYŃSKIEGO

Zgodnie z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669), Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej zawiadamia, że w dniu

17 maja 2022 roku o godz. 11.30

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w budynku A-2 Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 5 w Poznaniu, w sali 139

mgr inż. Bartłomieja MONCZYŃSKIEGO

na temat:

Skuteczność wtórnych hydroizolacji poziomych wykonywanych metodą iniekcji chemicznej

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Promotor

  • dr hab. inż. Krzysztof ZIELIŃSKI, prof. PP – Politechnika Poznańska

Recenzenci

  • prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA – Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Beata NOWOGOŃSKA, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski

Z rozprawą doktorską oraz  opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2. Recenzje dostępne są również na stronie wydziałowej: https://wilit.put.poznan.pl/doktoraty

PL