Data dodania

27.06.2022
PUBLICZNA OBRONA MGR inż. Marii KOŚMIEJA

Zgodnie z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669), Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej zawiadamia, że w dniu

8 lipca 2022 roku o godz. 11.00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w budynku A-2 (Budynek Budownictwa) Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 5 w Poznaniu, w sali 139

mgr inż. Marii KOŚMIEJA

na temat:

Elastyczne planowanie obiektów infrastruktury eksploatowanych w zmiennym otoczeniu

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport


Promotor

  • dr hab. inż. Jerzy PASŁAWSKI, prof. PP – Politechnika Poznańska

Recenzenci

  • dr hab. inż. Roman MARCINKOWSKI, prof. PW – Politechnika Warszawska
  • dr hab. inż. Mieczysław POŁOŃSKI, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Z rozprawą doktorską oraz  opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2. Recenzje dostępne są również na stronie wydziałowej: https://wilit.put.poznan.pl/doktoraty

Załącznik
PL