Data dodania

13.06.2022
PUBLICZNA OBRONA MGR INŻ. PRZEMYSŁAWA GÓRNASIA

Zgodnie z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669), Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej zawiadamia, że w dniu

22 czerwca 2022 roku o godz. 8.30

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w budynku A-2 Politechniki Poznańskiej (Budynek Budownictwa), przy ul. Piotrowo 5 w Poznaniu, w sali 139

mgr inż. Przemysława GÓRNASIA

na temat:

Nośność doraźna asfaltowych nawierzchni drogowych w aspekcie dynamicznych obciążeń wywołanych ruchem pojazdów

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Promotor

  • dr hab. inż. Mieczysław SŁOWIK, prof. PP – Politechnika Poznańska

Promotor pomocniczy

  • dr inż. Andrzej POŻARYCKI – Politechnika Poznańska

Recenzenci

  • dr hab. inż. Piotr JASKUŁA, prof. PG – Politechnika Gdańska
  • dr hab. inż. Marta KADELA,  prof. ITB – Instytut Techniki Budowlanej

Z rozprawą doktorską oraz  opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2. Recenzje dostępne są również na stronie wydziałowej: https://wilit.put.poznan.pl/doktoraty

PL