Data dodania

SZKOŁA DOKTORSKA

Strona Szkoły Doktorskiej

Szkoła Doktorska Politechniki Poznańskiej została powołana 28 maja 2019 r. Podstawowym zadaniem Szkoły Doktorskiej jest kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia doktora. Pierwsi doktoranci rozpoczęli kształcenia w Szkole Doktorskiej dnia 1 października 2019 r.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej prowadzone jest w 9 dyscyplinach:

▪ architektura i urbanistyka

▪ automatyka, elektronika i elektrotechnika

▪ informatyka techniczna i telekomunikacja

▪ inżynieria lądowa i transport

▪ inżynieria materiałowa

▪ inżynieria mechaniczna

▪ inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

▪ nauki chemiczne

▪ nauki o zarządzaniu i jakości

 

Misją Szkoły Doktorskiej jest przygotować młodych pracowników nauki do formułowania problemów naukowych i ich rozwiązywania, a także do opracowania wyników swoich prac w postaci rozprawy doktorskiej tak, by opanowując warsztat naukowy mogli w przyszłości samodzielnie podejmować i rozwiązywać złożone zagadnienia naukowe, z szeroko rozumianego obszaru inżynierii lądowej i transportu. Tej misji przyświeca przekonanie, że w XXI wieku, umiejętność tworzenia nowych zasobów wiedzy i korzystania z nich jest zasadnicza dla dalszego rozwoju cywilizacji ziemskiej. Dlatego też w warunkach rosnącej konkurencji między trzema głównymi obszarami gospodarczymi i naukowymi, istnieje potrzeba wyposażenia doktorantów w niezbędne kompetencje i umiejętności, by mogli aktywnie i twórczo włączyć się do udziału w dokonywaniu postępu w nauce światowej. Dokonuje się to przez: aktywny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, możliwość publikacji w liczących się naukowych czasopismach, zeszytach naukowych i materiałach konferencyjnych, sposobność prezentowania wyników prowadzanych badań na zajęciach seminaryjnych, umożliwienie doktorantom kontaktu z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, zainteresowanymi prowadzaniem badań dla przemysłu, który to kontakt winien zaowocować rozwiązywaniem praktycznych problemów technicznych nowoczesnych napędów, ekomobilności, napędów alternatywnych, nowoczesnym budownictwie. Zajęcia w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej prowadzone są w języku angielskim. Należy podkreślić, iż od powołania Szkoły Doktorskiej, studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu mają największy udział wśród wszystkich doktorantów.

PL