Instytut inżynierii lądowej
DYDAKTYKA
bdmIk

Oferta BuDMiK

Pracownicy Instytutu Inżynierii Lądowej biorą czynny udział w kształtowaniu sylwetek zawodowych absolwentów budownictwa na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu.

Na studiach stacjonarnych I stopnia (obecnie studia bez specjalności, w ramach profilu dyplomowania drogi, mosty, linie kolejowe) prowadzone są zajęcia z geologii, geotechniki, geodezji oraz z przedmiotów związanych bezpośrednio z budownictwem drogowym, mostowym i kolejowym. Dodatkowo, w okresach wakacyjnych, prowadzone są dla wszystkich studentów budownictwa dwutygodniowe terenowe praktyki geodezyjne i praktyki geotechniczne, na których studenci uczą się wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych zastosowaniach inżynierskich. Praktyki terenowe z geodezji prowadzone są również na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki na kierunku inżynieria środowiska. Warto podkreślić, że pracownicy Instytutu prowadzą też zajęcia na innych wydziałach Politechniki Poznańskiej w zależności od potrzeb dydaktycznych tych wydziałów (obecnie są prowadzone zajęcia z geotechniki na Wydziale Architektury). Na studiach niestacjonarnych I stopnia (studia bez specjalności) pracownicy Instytutu, oprócz prowadzenia zajęć z ogólnych przedmiotów zawodowych, obsługują dodatkowo przedmioty w ramach profilu dyplomowania budownictwo komunikacyjne.

Instytut jest obecnie odpowiedzialny za realizację studiów II stopnia o specjalnościach związanych ściśle z profilem swojej działalności. W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 po raz pierwszy odbył się nabór na studia stacjonarne II stopnia ze specjalnością budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe (w skrócie opisywane jako BuDMiK). Studenci tej specjalności zdobywają obszerną wiedzę dotyczącą budownictwa drogowo-kolejowego oraz z zakresu projektowania i obliczania obiektów mostowych. Specjalność tę zainicjowano również w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na studiach II stopnia prowadzonych w trybie niestacjonarnym. Niemniej jednak wciąż jeszcze na studiach niestacjonarnych II stopnia prowadzona jest specjalność inżynieria drogowo-kolejowa, która zostanie zakończona w bieżącym roku akademickim 2020/2021.

Wiele zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie ma formę laboratoriów i zajęć laboratoryjno-terenowych. Dotyczy to ćwiczeń laboratoryjnych z takich przedmiotów, jak: metody komputerowe, komputerowe wspomaganie projektowania budowli, podstawy geologii, mechanika gruntów i fundamentowanie, technologia materiałów drogowych, konstrukcje nawierzchni, a także zajęć laboratoryjno-terenowych z podstaw geodezji.

Od lat Instytut Inżynierii Lądowej i jego pracownicy są zaangażowani w obsługę dydaktyczną studentów zagranicznych, którzy przyjeżdżają na Politechnikę Poznańską, na Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, w ramach europejskiego projektu wymiany studentów Erasmus+. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Od roku akademickiego 2019/2020 pracownicy Instytutu prowadzą w języku angielskim również zajęcia na anglojęzycznych studiach I stopnia na kierunku budownictwo zrównoważone (Sustainable Building Engineering).