Instytut inżynierii lądowej
NAUKA

Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania, technologii i diagnostyki obiektów infrastruktury transportu – dróg, linii kolejowych, mostów i tuneli.

Nowoczesne technologie w budowie i diagnostyce nawierzchni drogowych:

    ocena wpływu dodatków na starzenie lepiszczy
    metod pomiarów ugięć nawierzchni in-situ
    ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych

Metody badań i stany graniczne nośności i użytkowania obiektów inżynierskich:

    trwałość i nośność konstrukcji sprężonych
    statyka mostów o różnej konstrukcji
    zastosowania kamery na podczerwień do identyfikacji uszkodzeń konstrukcji

Badania dróg i infrastruktury kolejowej:

    badania imperfekcji w torze kolejowym, monitoring dróg kolejowych
    analiza bezstykowych torów kolejowych
    problemy współpracy podtorza z warstwą ochronną
    organizacja kolejowych robót budowlanych

Badania gruntów i skał oraz fundamentowanie:

    badania parametrów i własności gruntów spoistych  oraz ich stabilizacja
    zastosowania geosyntetyków,
    stateczność skarp i nasypów
    badania petrologiczne i geochemiczne skał w warunkach naturalnych