Instytut inżynierii lądowej
DZIAŁALNOŚĆ

 

 

Instytut Inżynierii Lądowej prowadzi działalność dydaktyczną, naukową i usługową z zakresu:

  • Budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego,
  • Geoinżynierii: geotechniki, geologii inżynierskiej i geodezji.

Główne kierunki działalności badawczej Instytutu obejmują:

  • projektowanie, budowa i utrzymanie dróg samochodowych, autostrad, ulic, lotnisk, dróg kolejowych, węzłów komunikacyjnych, drogowych budowli inżynierskich; systemy wspomagające zarządzanie drogami; inżynieria ruchu drogowego; technologia materiałów i nawierzchni drogowych; diagnostyka nawierzchni drogowych;
  • metodyka badań i rozwiązywanie problemów współpracy nawierzchni kolejowej i tramwajowej z podtorzem; wymiarowanie górnych warstw podtorza; badanie stanu odkształceń i naprężeń w podtorzu oraz ocena jego obciążeń dynamicznych; badanie stabilności toru bezstykowego podczas eksploatacji i napraw; inżynieria ruchu kolejowego i miejskiej komunikacji szynowej
  • stany graniczne nośności i użytkowania mostów; obciążenia ponadnormatywne mostów; budowle podziemne; diagnostyka, wzmacnianie i przebudowa mostów
  • fundamentowanie w złożonych warunkach geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych; właściwości gruntów organicznych i gruntów ekspansywnych, geotechnika w budownictwie komunikacyjnym, numeryczne metody rozwiązywania problemów geoinżynierii, geotechniczne systemy informacji przestrzennej, oceny oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych
  • geodezja inżynierska; pomiary przemieszczeń i badania odkształceń budowli inżynierskich metodami geodezyjnymi; systemy GIS i teledetekcji.